506SV.10 Member Login

© 2018 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ติดต่อประสานงานด้านระบบ 506S online คุณเกรียงไกร คำภาพงษ์, คุณชาญณรงค์ กางจันทา Tel. 0-4320-9999 ต่อ 63150 Fax.0-4322-4722 E-mail:suicidethailand@gmail.com